کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا

کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا

کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا از معتبرترین کتابها در زمینه پریودنتیکس به شمار می رود و به منظور به روز کردن اطلاعات مربوط به تکنولوژی و مفاهیم جدید،برای یازدهمین بار تحت بازبینی قرار گرفته است.

 برای اولین بار ویرایش یازدهم این کتاب همراه با صفحات تمام رنگی به چاپ رسیده است در این ویرایش جوانب ه پریودنتولوژی نوین با تکیه بر مبانی علوم آناتومی، فیزیولوژی ،اتیولوژی و پاتولوژی ارائه شده است .

کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا کتاب رفرنس برای دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی و تخصصی می باشد

کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا کتاب عفونت پری ایمپلنت (اتیولوژی، تشخیص و طرح درمان) کتاب عفونت پری ایمپلنت (اتیولوژی، تشخیص و طرح درمان)

1324 بازدید