مروري بر تغييرات سطوح ايمپلنت هاي دنداني

مروري بر تغييرات سطوح ايمپلنت هاي دنداني

سابقه و هدف: با توجه به اهميت استئواينتگريشن، بررسي تاثير و يا نقش عوامل مختلف بر وضعيت آن ضروري است لذا مطالعه، به صورت اجمالي به معرفي روش هايي خواهد پرداخت که از طريق تغييرات سطحي باعث افزايش استئواينتگريشن مي شوند.

مواد و روش ها: تحقيق با طراحي مروري انجام گرفت. جهت بررسي روش هاي آماده سازي سطوح ايمپلنت هاي دنداني، بانک اطلاعاتي Pubmed با کلمات کليديimplant surface modification ,implant surface treatment ,dental implant surface و implant surface topography مورد جستجو قرار گرفت و 48 مقاله مرتبط در اين زمينه از سال 2000 تا 2012 استخراج گرديد.

يافته ها: خصوصيات سطحي ايمپلنت همانند خصوصيت شيميايي سطوح، توپوگرافي سطوح، قابليت مرطوب شوندگي، ميزان شارژ انرژي، خشونت سطحي، ضخامت لايه اکسيد تيتانيومي مي توانند سبب افزايش سرعت و قدرت استئواينتگريشن شوند. بسياري از اين روش ها کارايي کلينيکي بالاي 95 درصد را در طول 5 سال از خود نشان داده اند.

نتيجه گيري: نقش دقيق خصوصيت شيميايي و توپوگرافي سطحي در وقايع اوليه استئواينتگريشن ايمپلنت هاي دنداني مورد بحث است و با توجه به اينکه بيشتر تحقيقات از نوع آزمايشگاهي بود، تعميم آن به درمان هاي باليني مورد بحث بوده و نياز به تحقيقات باليني بيشتر دارد.

1300 بازدید