کتابهای منتشر شده


مقالات مفید و کاربردی در حوزه دندانپزشکی و مراقبت از دندان

    • 1396/8/24
    • کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا از معتبرترین کتابها در زمینه پریودنتیکس به شمار می رود و به منظور به روز کردن اطلاعات مربوط به تکنولوژی و مفاهیم جدید،برای یازدهمین بار تحت بازبینی قرار گرفته است.  برای اولین بار ویرایش یازدهم این کتاب همراه با صفحات تمام رنگی به چاپ رسیده است در این ویرایش جوانب ه پریودنتولوژی نوین با تکیه بر مبانی علوم آناتومی، فیزیولوژی ،اتیولوژی و پاتولوژی ارائه شده است . کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا کتاب رفرنس برای دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی و تخصصی می باشد