مقاله ها


مقالات مفید و کاربردی در حوزه دندانپزشکی و مراقبت از دندان

    • 1396/5/7
    • سابقه و هدف: با توجه به اهميت استئواينتگريشن، بررسي تاثير و يا نقش عوامل مختلف بر وضعيت آن ضروري است لذا مطالعه، به صورت اجمالي به معرفي روش هايي خواهد پرداخت که از طريق تغييرات سطحي باعث افزايش استئواينتگريشن مي شوند. مواد و روش ها: تحقيق با طراحي مروري انجام گرفت. جهت بررسي روش هاي آماده سازي سطوح ايمپلنت هاي دنداني، بانک اطلاعاتي Pubmed با کلمات کليديimplant surface modification ,implant surface treatment ,dental implant surface و implant surface topography مورد جستجو قرار گرفت و 48 مقاله مرتبط در اين زمينه از سال 2000 تا 2012 استخراج گرديد.

    • 1396/4/26
    • ضایعات داخل استخوانی ایجادشده در اثر بیماری های پریودنتال از نظر درمان از اهمیت ‌ ویژه ای برخوردار هستند. این ‌ گونه ضایعات نیز با روش ‌ های مختلفی ازجمله استفاده از پیوند استخوان ‌ اتوژن یا آلوژن، رژنراسیون هدایت )، استفاده از پروتئین GTR( شدۀ بافتی ‌ های ماتریکس ‌ )یا ترکیبی از این روش EMP(مینایی ها تحت درمان قرار می‌ روش کاربرد ، گیرند. اخیراً ‌ لیزرکم Low توان‌ - به level lasertherapy (LLLT) عنوان یکی از روش‌ های جدید بهبود ترمیم